Match statistics for Italy v Canada on 11 Nov 2000 at the Glauchau stadium in Glauchau, Germany

Italy v Canada

on 11 Nov 2000

at Glauchau, Glauchau, Germany